Категории

Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни на

Електротех 91 Марин Маринов ЕТ

В сила от 25.05.2018г.

  1. Въведение

За извършване на дейността си, Електротех 91 Марин Маринов ЕТ, („Електротех 91 “), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 
Електротех 91 зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия Интернет сайт: www.gloria94-bg.com („Интернет сайта “), във връзка с услугите, предоставяни от Електротех 91, включително предоставяни чрез сайта www.gloria94-bg.com.
Тази Политика за поверителност и защита на личните данни, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайта, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Електротех 91 ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@gloria94-bg.com
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Интернет сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Интернет сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Интернет сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Интернет сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Електротех 91 разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
Електротех 91 Марин Маринов ЕТ, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203531652, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, жк Младост 1 ул. „Григорий Горбатенко, бл. 156, вх. В, ап. 302, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност и защита на личните данни. Електротех 91 е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
Адрес за кореспонденция: гр. София, Младост 1, бл. 2, вх. 3, ап. 49
телефон: 0887591229
e-mail: office@gloria94-bg.com
Лице по защита на личните данни: Марин Маринов

III. Категории лични данни, обработвани от Електротех 91.
1. Електротех 91 може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(а) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
(б) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(в) Финансова информация (банкова сметка и други);
(г) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
(д) Данни от профил в Интернет сайта (вкл. име, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер, факс номер и др.);
(е) Данни за сключване на договори за продажба, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

2. Електротех 91 може да обработва данни, изготвени и генерирани от Електротех 91 в процеса на предоставяне на услугите:
(а) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
(б) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
(в) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
(г) Информация относно посещения на Интернет сайта и използването на Интернет сайта, включително операции и история за използване на Интернет сайта;
(д) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Електротех 91 има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4 Електротех 91 има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни
1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
Електротех 91 обработва данните Ви за следните цели:
(а) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
(б) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
(в) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
(г) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт; 
(д) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Интернет сайта

 (е) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
(ж) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
(з)  Гаранционно и сервизно обслужване;
(и) Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
(й) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Електротех 91 обработва данните Ви за следните цели:
(а) Издаване на фактури;  
(б)  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(в) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(г) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(д) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Електротех 91 обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
(а) Създаване и управление на личен профил в Интернет сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Интернет сайта ни;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Електротех 91.
(а) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

 

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
(1)  Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(2)  Лица, които по възлагане на Електротех 91 да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
(3)  Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
(4) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
(5) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
(VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Електротех 91 и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Електротех 91 може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
3. Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Интернет сайтадо изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.

4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Електротех 91, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@gloria94-bg.com
Имате право да поискате от Електротех 91:

Имате право също:

2. Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Електротех 91, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).
3. Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посетите нашия Интернет сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
4. Възражение срещу използване за директен маркетинг
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: office@gloria94-bg.com
5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Електротех 91и какви са последиците от това?
За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Електротех 91се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
За да извършите покупка от нашия Интернет сайт и за да ви доставим поръчаните от Вас стоки или услуги, Електротех 91 се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

VIII. Как защитаваме данните Ви
Електротех 91 прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
- Електротех 91е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
- достъпът на служителите на Електротех 91 до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Електротех 91 е ограничен, в зависимост от задълженията им;
- Електротех 91 е установила задължения за поверителност;
- достъпът до офис оборудването на Електротех 91 и компютрите е ограничено.
- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

IX. Връзка към други сайтове
Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Електротех 91 не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Електротех 91 получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Електротех 91 ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

X. Политика за употреба на „Бисквитки“ 
За да се запознаете с Политика за използване на "бисквитки", моля посетете страницата Политика за използване на "бисквитки"

Лични данни за деца
Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 Изменения на Политика за поверителност и защита на личните данни
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност и защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано актуализираната Политика за поверителност и защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Интернет сайт.

Резервни части за електроуреди ©